Press Corner

PRESS RELEASES

(Swedish version followed by English version plus relevant links and press photos.)

————————————————-

2015-12-20 – Julrea påvisographics_banner

Konst av Pierre Zoetterman säljs i konstbutiken Visographics.

Under en begränsad tid säljs alla numrerade och signerade printar till halva priset! Porto inom Europa ingår i priset.

Erbjudandet gäller endast från 20e december 2015 – 31a december 2015. Därefter återgår vi till våra vanliga priser. Välkomna att fynda!

Beställ genom Visographics eller kontakta Pierre direkt! (se nedan)

December 20, 2015 – Holiday sale atvisographics_banner

Art by Pierre Zoetterman is sold in the online art store Visographics.

For a limited time, all numbered and signed prints are sold at half price! Postage and handling within Europe is included in the price.

This offer is valid only from December 20, 2015 through December 31, 2015. After that our regular prices are back. Welcome to find your bargain!

Order through Visographics or contact Pierre directly! (details below)

Direktkontakt / Contact

Pierre Zoetterman
Snödroppsgränd 41
165 74  Hässelby
Tfn/Tel: +46 (0)8-22 12 14
Mobil/e: +46-(0)70-380 0130
E-post/e-mail: me@pierrezoetterman.com
————————————————-

2013-08-04 – Kulturhuset Finspång presenterar:
Pierre Zoetterman – In Dreams Awake

sto-sv-06_stureplan_66Bpressbild_small

”Jag vill att mina bilder skall stimulera betraktarens egen fantasi och bidra till att återuppleva egna minnen.”

Pierre föddes i Stockholm år 1945 till en ensamstående mor och placerades i fosterhem vid fem månaders ålder. Han kom aldrig hem igen. Efter en första adoption och många fosterhemsplaceringar blev han till slut adopterad av John och Mai Zoetterman vid 8 års ålder.

Den nya fadern John var en hängiven fotoentusiast och Pierre blev genast intresserad och fick nästan omedelbart sin första kamera av fadern. Fotograferingen var en trygghet, en samhörighet att göra något viktigt tillsammans med överhuvudet i det nya hemmet. Allt sedan den tiden har Pierre kontinuerligt fotograferat. Redan 1962 sålde han sitt första foto till Katrineholmskuriren

Efter ett par år till sjöss i handelsflottan och efter en tid som fotoassistent i Ateljé Sundahl i Stockholm antogs Pierre 1968, tjugotre år gammal, till Christer Strömholms 3-åriga fotoskola med hjälp av ett fotoreportage om en skeppskock.

Under Christers inspirerande och karismatiska ledning, finslipade Pierre sitt öga för fotografi samtidigt som han utvecklade ett eget uttryck.

”Christer fick mig att tro på mig själv och att finna mina egna styrkor. Han ville aldrig att vi skulle bli kopior av honom”, säger Pierre.

Utställningen In Dreams Awake är kurerad av Sheena Malone, som har arbetat med bland annat Venedigbiennalen, Magasin 3 och på The Douglas Hyde Gallery, Dublin.

In Dreams Awake är ett uttryck för att beskriva allas våra tankar och funderingar som de ter sig inom oss. Vad är det man ser och hur tolkar man det? Det är endast i dessa privata tankar vi är helt ärliga mot oss själva.

Bilderna reflekterar Pierres inre resor och skildrar även tre sätt att fotografera.

Stadsmiljöerna är ögonblicksbilder där något fångat uppmärksamheten och fantasin och där situationen hastigt har förevigats innan den försvinner igen.

Naturen är också en evig inspirationskälla men de vackra landskapen är mera bestående och tillåter mera eftertänksamhet innan de avbildas. Ett minne, en känsla och en önskan att behålla känslan för all framtid.

Pierre har alltid varit fascinerad av former och då främst kvinnors former. Han började fotografera kvinnor tidigt och är mån om att avbilda kvinnor som de vackra och unika människor de alla är. När han fotograferar kvinnor har han bestämt sig i förväg vad han vill förmedla, tanken tar form långt innan fotograferingstillfället.

Pierre förtydligar ”som fotograf har jag med åren blivit allt mer insatt i hur många kvinnor mår dåligt på grund av sitt utseende.

”Jag anser att alla kvinnor är som vackrast när de är sig själva. Självsvält, självstympning och dåligt självförtroende är alla uttryck för en omvärld som inte vet att rätt värdera alla underbara, kompetenta, unika och oersättliga kvinnor. Jag vill ändra den uppfattningen.”

Utställningen visas från onsdag 11e September kl 10.00 till och med tisdagen den 8e oktober kl 16.00 i Galleriet Kulturhuset Finspång Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång.

Pressträff i nedre salongen tisdag 10e september kl 15.00 med därpå följande vernissage 1900-2100 i Galleriet som inleds av skådespelaren och kulturpersonligheten Robert Zetterberg.

KONTAKTER

Pierre Zoetterman
Snödroppsgränd 41
165 74  Hässelby
Tfn: 08-22 12 14
Mobil: 070-380 0130
E-post: me@pierrezoetterman.com
Webbplats: www.pierrezoetterman.com
Blogg: www.blog.pierrezoetterman.com
Pressida med foton och relevanta länkar: blog.pierrezoetterman.com/press_corner/

Christer Öjring – Kultursekreterare
Kulturhuset Finspång
Bergslagsvägen 29
612 30 Finspång
Tfn: 0122-850 58
Mobil: 0705 71 93 58
E-post: christer.ojring@finspang.se
Webbplats: www.finspang.se

————————————————————————

August 4, 2013 – Kulturhuset Finspång presents:
Pierre Zoetterman – In Dreams Awake

sto-sv-06_stureplan_66Bpressbild_small

”I want my pictures to stimulate the beholders’ imagination and contribute to reliving personal memories.”

Pierre was born in Stockholm in 1945 to a single mother and placed in foster care at the age of five months. He never came home again. After an initial adoption and many foster care placements, he was finally adopted by John and Mai Zoetterman at age 8.

Pierre’s new father John was an avid photo enthusiast and Pierre was immediately interested and almost immediately received his first camera from his father. Photography gave him a sense of security, an affinity to and something important to do together with the head of the new home. Ever since that time, Pierre has never been far from a camera. Already in 1962 he sold his first photo to Katrineholmskuriren, a local newspaper.

After a few years at sea in the Merchant Navy and after some time as a photo assistant in Studio Sundahl in Stockholm, Pierre was accepted, in 1968, twenty-three years old, to Christer Strömholm’s 3-year school of photography thanks to his application featuring a photo story about a ship’s cook.

Under Christer’s inspirational and charismatic leadership, Pierre honed his eye for photography as he developed his own expression.

“Christer made me believe in myself and helped find my own strengths. He never wanted us to be copies of him”, said Pierre.

The exhibition In Dreams Awake is curated by Sheena Malone, who has previously worked at the Venice Biennale, Magasin 3 and The Douglas Hyde Gallery, Dublin.

In Dreams Awake is a term used to describe all of our thoughts and ideas as they are within us. What is it you see and how you interpret it? It is only in our private and innermost thoughts that we are completely honest with ourselves.

The images reflect Pierre’s internal journeys and focuses on three styles from the artist’s oeuvre.

His urban environments are snapshots where something captured his attention and imagination, immortalizing the situation quickly before it disappears again.

Nature is also a perpetual source of inspiration. Here the beautiful landscapes are more lasting and allow for more thoughtfulness before photographed. A memory, a feeling and a desire to keep the feeling forever.

Pierre has always been fascinated by shapes and more specifically women’s shapes. He began photographing women early and is determined to depict women as the beautiful and unique people that they all are. When he photographs women, he has decided in advance what he wants to convey, the idea takes form long before the photography session.

Pierre states: “as a photographer, I have through the years become increasingly familiar with how many women feel uncomfortable with their appearance.

“I believe that all women are most beautiful when they are themselves. Self-Starvation, self-mutilation and low self-esteem are all expressions of a world that does not correctly value all these wonderful, competent, unique and irreplaceable women. I want to change that perception.”

The exhibition will be on display from Wednesday September 11, 10 am through tuesday, october 8, 4 pm in the Gallery, Kulturhuset Finspång Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång.

A press conference will be held in the lower salon on Tuesday, September 10 at 3 pm followed by the vernissage at 9-11 pm in the Gallery. The exhibition will be introduced by actor and entertainer Robert Zetterberg.

CONTACTS

Pierre Zoetterman
Snödroppsgränd 41
165 74  Hässelby
Tel: +46 (0)8-22 12 14
Mobile: +46 (0)70-380 0130
E-mail: me@pierrezoetterman.com
Web site: www.pierrezoetterman.com
Blog: www.blog.pierrezoetterman.com
Media room with photos and relevant links: https://blog.pierrezoetterman.com/press_corner/

Christer Öjring
Kulturhuset Finspång
Bergslagsvägen 29
612 30 Finspång
Tel: +46 (0)122-850 58
Mobile: +46 (0)705 71 93 58
E-mail: christer.ojring@finspang.se
Web site: www.finspang.se

ABOUT PIERRE

General information including credentials

Short biography:    in English    på svenska

IMAGE BANK

Click on the pictures for a large image. All images free to use for medial purposes, cropping allowed. Please remember to give credit to the photographer.

sto-sv-06_stureplan_66Bpressbild_smallIn Dreams Awake (Signature Image for Exhibition)
Photographer: Pierre Zoetterman
 130728_Pierre_Zoetterman_9_smallPierre in his garden 2013
Photographer: Louise Forshell, BananaBlue
130728_Pierre_Zoetterman_11_smallPierre in his garden 2013
Photographer: Louise Forshell, BananaBlue
130728_Pierre_Zoetterman_10_smallPierre in his garden 2013
Photographer: Louise Forshell, BananaBlue
130728_Pierre_Zoetterman_14_smallPierre at home 2013
Photographer: Louise Forshell, BananaBlue
130728_Pierre_Zoetterman_13_smallPierre at home 2013
Photographer: Louise Forshell, BananaBlue
pierre_zoetterman_16_smallPierre at home 2013
Photographer: Louise Forshell, BananaBlue
pierre_zoetterman_17_smallPierre at home 2013
Photographer: Louise Forshell, BananaBlue
100212_Pierre_Zoetterman_12_smallPierre Zoetterman 2010
Photographer: Jan Landfeldt, United Frog Studios
IMG_0396Pierre in Stockholm, Sweden 2012
Photographer: Louise Forshell, BananaBlue
 Namnlöst-1 Pierre in Stockholm, Sweden 2012
Photographer: Louise Forshell, BananaBlue
Me and one of my models 2013 Pierre in Stockholm, Sweden 2012
Photographer: Louise Forshell, BananaBlue
130323_Pierre_Zoetterman_7_largePierre on location 2012
Photographer: Louise Forshell, BananaBlue

 

Leave a Reply