Tag Archives: macaroni

Macaroni Garden VIII 1968

Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Macaroni Garden VIII 1968

The End of the Macaroni Garden 1968

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on The End of the Macaroni Garden 1968

Macaroni Garden III 1968

Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Macaroni Garden III 1968

A Macaroni Garden 1968

Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on A Macaroni Garden 1968

Macaroni Seed 1966

Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Macaroni Seed 1966

A Macaroni Garden III 1966

Posted in Vintage Meetings | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on A Macaroni Garden III 1966

Landscape 1968

Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Macaroni VII, 1968

Posted in Contemporary Women | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Macaroni V, 1968

Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Triangulated Macaroni 1968

Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Macaroni IV, 1968

Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Macaroni Part II, 1968

Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Small Curves on Top of a Wider Curve 1969

Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Macaroni Pudding in Stockholm, Sweden 1969

Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment